Aktualności
RODO
Szkolenia
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: ARCHIWUM :: 1 2 3 4 5 6

 

Konferencja otwierająca kampanię edukacyjną "Infrastruktura i Człowiek. Naturalnie!"
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję otwierającą kampanię edukacyjną na temat roli konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych, która odbędzie się 19 kwietnia 2011 r. w hotelu Holiday Inn w Warszawie. .:: więcej


ŁÓDZKIE – NABÓR WNIOSKÓW Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw od 21 września 2010 r. do 24 listopada 2010
Rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania polegających na bezpośrednich inwestycjach w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach (...)
.:: więcej

LUBELSKIE - RZESIEŃ 2010 konkurs dla Mikroprzedsiębiorstw Dz.1.1
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębio0rczości w Lublinie we wrześniu br. przewiduje ogłoszenie konkursu w ramach RPO WL 2007-2013 z ramach Osi priorytetowej 1 Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw. .:: więcej


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 31.08.2010 przewiduje ogłoszenie konkursu w ramach RPO WP 2007-2013 z ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój i innowacje w MŚP, Poddziałanie 1.1.1_4 Mikroprzedsiębiorcy .:: więcej


Informacja dotycząca planowanego naboru w ramach Działania 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości"
W dniu 30 czerwca 2010 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. .:: więcej

Informacje dotyczące planowanego naboru w ramach Działania 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości"
W związku z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającą harmonogram naboru wniosków z wykorzystaniem alokacji na rok 2010, wprowadzającą zapis dotyczący naboru w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości cyt. "Tryb konkursu zostanie ogłoszony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem" .:: więcej

Świętokrzyskie - Nabór wniosków w ramach RPO Dz. 1.1.4

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OGŁASZA w dniach 01.06.2010 – 02.07.2010 nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego
nr 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
.:: więcej

PODLASKIE – Nabór Wniosków w ramach RPO WP Działanie 1.4.2
Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego w miesiącu VI bądź VII b.r. przewiduje ogłoszenie konkursu w ramach RPO WP 2007-2013 Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw dla Małych i średnich Przedsiębiorstw. Przykładowe rodzaje projektów do wsparcia ...
.:: więcej

Opublikowano zaktualizowane wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w Programie Innowacyjna Gospodarka14 maja 2010 r. weszły w życie zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, .:: więcej

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2010 r. zmieniono harmonogram naboru wniosków z wykorzystaniem alokacji na rok 2010.
Zgodnie z nowym harmonogramem zmianie uległy zapisy dotyczące naboru w ramach Działania 1.5:
.:: więcej

MAZOWSZE - Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 6.1.1 PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.    
.:: więcej

ŁÓDZKIE - DECYZJA O ZAMKNIĘCIU KONKURSU Z DZIAŁANIA III.2
Informujemy Państwa, że w dniu 26 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o zamknięciu bez rozstrzygnięcia konkursu dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, który został ogłoszony 18 stycznia br.
.:: więcej

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW W ROKU 2010
plik pdf do pobrania:
harmonogram.pdf
.:: więcej

HARMONOGRAM KONKURSÓW W RAMACH POIG W ROKU 2010
Na stronie PARP-u ukazał sie najnowszy harmonogram ogłaszanych konkursów w 2010 roku, ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. .:: więcej

 
:: ARCHIWUM :: 1 2 3 4 5 6
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test