Aktualności
RODO
Szkolenia
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: EQUAL ::

 

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (IW EQUAL) jest częścią Europejskiej Strategii Zatrudnienia, zgodnie z którą państwa członkowskie określając i prowadząc politykę zatrudnienia zmierzają do realizacji wspólnych celów określonych w Strategii. Na lata 2004-2010 celami tymi są: dążenie do pełnego zatrudnienia, podnoszenia jakości i wydajności pracy oraz zapewniania spójności społecznej i regionalnej.
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest funduszem strukturalnym będącym najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałania bezrobociu. Fundusz wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, z jego środków realizowana jest IW EQUAL.
Działania realizowane w ramach IW EQUAL wpisują się w również w kontekst działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w cele i zamierzenia Strategii Lizbońskiej.
IW EQUAL uzupełnia ponadto działania realizowane w ramach takich programów wspólnotowych jak:

  • Wspólnotowy Program Działania na rzecz Walki z Dyskryminacją (2001-2006)
  • Wspólnotowy Program Działania na rzecz Walki z Wykluczeniem Społecznym (2002-2006) 
  • Wspólnotowy Program Motywacyjny w Obszarze Zatrudnienia (2001-2005) 
  • Wspólnotowy Program Realizacji Wspólnotowej Strategii Ramowej w sprawie Równości Płci (2001-2005) 

Cele IW EQUAL
IW EQUAL jest programem Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem, jako laboratorium polityki zatrudnienia, jest testowanie i promowanie nowych, innowacyjnych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz nierówności na rynku pracy. Temu celowi podporządkowana jest cała konstrukcja EQUAL.
W ramach IW EQUAL państwa członkowskie mogą poszukiwać nowatorskich metod osiągania celów polityki zatrudnienia i integracji społecznej, a następnie włączać je do głównego nurtu polityki na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.
Cele i zasady wdrażania, wspólne dla wszystkich państw członkowskich, zostały określone w Komunikacie Komisji ustanawiającym wytyczne dla drugiej rundy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Swobodny przepływ dobrych pomysłów z grudnia 2003 r. IW EQUAL koncentruje się na testowaniu innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy.

 

 
 
 
 
 
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test