Aktualności
Szkolenia
RODO
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: INTERREG III i IV ::

 

Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERREG III wydzielone zostały trzy komponenty:

Komponent A - współpraca przygraniczna władz publicznych sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie zarówno projektów infrastrukturalnych jak i miękkich:

 • stymulowanie przedsiębiorczości i rozwoju małych firm (w tym firm sektora turystycznego),
 • rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska, 
 • modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci powiązań transportowych w celu zwiększenia dostępności terenów przygranicznych,
 • wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (fundusz mikroprojektów),
 • rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej
 • wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego, edukacji, kultury w celu zwiększenie
 • produktywności obszaru i jego zdolności do kreowania miejsc pracy.   

Komponent B ? współpraca transnarodowa między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w ramach dużych regionów paneuropejskich, mająca na celu zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny. W ramach komponentu B tworzone są możliwości dla rozwoju infrastruktury transeuropejskiej, opracowania strategii rozwoju przestrzennego w skali międzynarodowej, przy uwzględnieniu współpracy miast i obszarów wiejskich służącej zrównoważonemu rozwojowi. Ponadto, finansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Większość realizowanych projektów to projekty miękkie, stanowiące przygotowanie do przedsięwzięć infrastrukturalnych, wdrażanych w ramach regionalnych lub krajowych programów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Komponent C - współpraca międzyregionalna w skali europejskiej, której celem jest rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej, upowszechnianie systemowych przykładów właściwego rozwiązywania problemów, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego oraz polityk i technik kohezyjnych.
Finansowanie i podział środków
Podział środków INTERREG III alokowanych dla Polski w latach 2004-2006 przedstawia się w sposób następujący:

 • komponent A 80 % - 177,09 mln,
 • komponent B 14% - 30,99 mln,
 • komponent C  6% - 13,28 mln,

INTERREG III A
Podział środków w ramach komponentu A według granic Polski w latach 2004-2006:

 • Granica wschodnia: min. 35% środków przeznaczonych na komponent A, tj. 61,98 mln,
 • Granica południowa: 28,5 mln,
 • Granica zachodnia: 86,60 mln,

Granice i programy

- 5 dwustronnych:

 • Polska - Meklemburgia Pomorze Przednie;
 • Polska - Brandenburgia;
 • Polska - Saksonia;
 • Polska - Czechy;
 • Polska - Słowacja
  - 2 trójstronne:
 • Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki); 
 • Polska - Białoruś - Ukraina.

Obszary wsparcia w ww. programach zostały wydzielone na poziomie NUTS III. Dla poszczególnych programów po stronie polskiej są to:

 • Polska - Meklemburgia Pomorze Przednie - szczeciński i koszaliński (reguła 20%)
 • Polska - Brandenburgia - zielonogórski i gorzowski;
 • Polska - Saksonia - jeleniogórsko-wałbrzyski;
 • Polska - Czechy - jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski i bielsko-bialski;
 • Polska Słowacja - bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski;
 • Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - słupski, gdański, Gdańsk - Gdynia - Sopot, elbląski, olsztyński, ełcki, białostocko-suwalski i łomżyński
 • Polska - Białoruś - Ukraina - białostocko-suwalski, łomżyński, bielsko-podlaski, chełmsko-zamojski, lubelski, rzeszowsko-tarnobrzeski, krośnieńsko-przemyski i ostrołęcko-siedlecki.

INTERREG IV C

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 września 2007 roku został zatwierdzony Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

Program INTERREG IV C jest realizowany w ramach celu 3. polityki spójności Unii Europejskiej - Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Działania podejmowane w ramach tego programu będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. INTERREG IV C w edycji w latach 2007-2013 stanowi kontynuację dotychczasowych programów międzyregionalnych INTERREG III C i umożliwia współpracę partnerów z wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Priorytety programu obejmują tematykę innowacyjności oraz środowiska naturalnego.

 

 
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test