Aktualności
Szkolenia
RODO
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: KREDYT TECHNOLOGICZNY ::

 

 • udzielany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego (tworzonego w głównej mierze z budżetu państwa),
 • przeznaczony na realizację inwestycji z zastosowaniem nowej technologii, własnej lub zakupionej, jej wdrożeniu i uruchomieniu w oparciu o nią nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub usług,
 • udzielany na warunkach rynkowych,
 • możliwość częściowego umorzenia kwoty kapitału.

Przeznaczenie kredytu technologicznego:

 • Zakup nowej technologii
 • Wdrożenie technologii objętej inwestycji (zakup lub modernizacja środków trwałych, wykonanie ekspertyz i projektów
 • Oprocentowanie i prowizje
 • Kredyt technologiczny jest oprocentowany na warunkach rynkowych (zgodnie z ofertą kredytową BGK na działalność gospodarczą). Prowizja z tytułu udzielenie kredytu pobierana jest jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. Jej wysokość jest zgodna z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe BGK.

Umorzenia
Główną zaletą kredytu technologicznego jest możliwość jego umorzenia do wysokości 50%.
Wysokość umorzenia nie może przekroczyć 1 mln euro lub 50% kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego. W danym roku kalendarzowym wysokość umorzenia nie może wynieść więcej niż: iloczyn 10% kwoty kapitału wykorzystanego kredytu technologicznego i liczby lat, które upłynęły od dnia udzielenia przedsiębiorcy kredytu technologicznego.
Umorzenie dokonywane jest:

 • po uruchomieniu przez Kredytobiorcę sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej, finansowanej kredytem, w ratach, których wysokość odpowiada 20% wartości netto faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług,
 • nie częściej niż dwa razy do roku (wnioski należy składać łącznie z fakturami).

Terminy składania wniosków
Wnioski o udzielenie kredytu technologicznego można składać do Banku Gospodarstwa Krajowego w ciągu roku kalendarzowego w następujących terminach:

 • 1-30 kwietnia
 • 1-31 lipca
 • 1-31 października

 

 
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test