PROBEN
Wybierz jedną z naszych działalności
IMPORT
EKSPORT
ZABUDOWA STOISK
ORGANIZACJA EVENTÓW
BITWA NA
DROBIOWE SMAKI
Polityka PRYWATNOŚCI

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
     
Poniżej prezentujemy Państwu informacje o ochronie danych osobowych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”.
     
Administrator Danych Administratorem danych jest Elżbieta Piłka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROBEN Elżbieta Piłka, ul. Braterska 3, 99-400 Łowicz, telefon: 46/ 861 40 71
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@proben.pl lub poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres siedziby Administratora – z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.
  Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony interes Administratora – jeśli dotyczy
Pozyskanie danych; cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania Zawarcie i wykonanie umowy, przygotowanie warunków umowy oraz kontakt z klientem w toku jej realizacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO -
  Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO -
Dochodzenie roszczeń w związku z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności, postępowania sądowe i administracyjne
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO -
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Pozyskiwanie informacji statystycznych w zakresie prowadzonej przez nas działalności, co pozwala na jej udoskonalanie i usprawnianie
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów lub usług - bez pośrednictwa środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących działalność Administratora
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów lub usług - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
Obsługa zapytań, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie skarg i wniosków oraz udzielonych na nie odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
Odbiorcy danych Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
• bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
• biurom księgowym lub rachunkowym, dla prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia rozliczeń
• organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze z mocy obowiązujących przepisów prawa (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
• podmiotom współdziałającym z Administratorem w jego działalności, na jego zlecenie – w tym dostawcom usług internetowych, systemów, aplikacji, oprogramowania.
  Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz wówczas, gdy jest to konieczne dla prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej lub wówczas, gdy służy to zachowaniu przez Administratora zasady rozliczalności.
Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Czas przechowywania danych Dokumenty księgowe, rachunkowe, rozliczeniowe Do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
  Dokumenty z zakresu rękojmi za wady Do upływu roku po terminie, w którym możliwe jest zgłoszenie roszczeń z rękojmi lub rozliczenie reklamacji.
Dane dla celów marketingowych • gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
• gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego Przez okres 3 lat – w celu realizacji zasady rozliczalności.
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a jeśli wyraziła zgodę na przetwarzanie, przysługuje jej również prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, gdy przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umów oraz rozliczenia prowadzonej przez Administratora działalności. W tym zakresie niepodanie przez Państwa danych uniemożliwia nam zawarcia lub realizację umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach oraz prowadzimy statystyki, które pomagają nam w zapewnieniu ich właściwości i funkcjonalności.