Aktualności
RODO
Szkolenia
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: ŚRODKI NA DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE MIEJSC PRACY ::

 

Refundacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, osprzętu do wyposażenia tworzonego stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Refundacja dotyczy jedynie miejsca pracy tworzonego dla osoby bezrobotnej i stanowi pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce z ostatniego kwartału.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test