Aktualności
Szkolenia
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: FUNDUSZE SZWAJCARSKIE ::

 

W maju 2005 roku Szwajcarska Rada Federalna zdecydowała się przeznaczyć 1 bilion franków szwajcarskich (640 mln euro) na realizację projektów we wszystkich nowych państwach członkowskich UE.

Udział procentowy poszczególnych państw, dla których zostaną przyznane fundusze przedstawia się następująco:

 • Polska – 49%,
 • Węgry – 13,1%,
 • Litwa – 7,1%,
 • Słowacja – 6,7%,
 • Łotwa – 6,0%,
 • Estonia – 4,0%,
 • Cypr – 0,6%,
 • Malta – 0,3%.

Przyznane fundusze mają służyć zmniejszeniu przepaści ekonomicznej i społecznej występującej pomiędzy starymi i nowymi członkami UE. Zgodnie z podpisanym przez przedstawicieli Szwajcarii oraz UE porozumieniem zwanym Memorandum of Understanding, za priorytetowe uznano wsparcie następujących obszarów:

 • bezpieczeństwo, stabilność i reformy (m.in. rozbudowa wydajności administracyjnej; sposoby zabezpieczania granic; poprawa obsługiwanych spraw ze szczególnym uwzględnieniem kwestii imigracji i azylu; dostęp do informacji z zakresu prawa; modernizacja aparatu wymiaru sprawiedliwości; rozwój instytucji do walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną; bezpieczeństwo nuklearne; zapobieganie klęskom naturalnym; regionalne inicjatywy rozwoju w regionach mało korzystnych);
 • infrastruktura i środowisko (m.in. modernizacja zasadniczej infrastruktury dla wykorzystania energii i wody pitnej, utylizacji ścieków oraz usuwania śmieci; transport publiczny; poprawa warunków środowiska, redukcja szkodliwych emisji, rozwój i egzekwowanie standardów; usuwanie toksycznych odpadów, planowanie przestrzenne na poziomie miejskim, regionalnym i narodowym; różnorodność i ochrona natury);
 • promocja sektora prywatnego (rozwój sektora prywatnego z naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa; poprawa dostępu do kapitału, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw na polu zarządzania i kierowania korporacyjnego; zachęcanie do uprawy ekologicznej; zachęcanie do produkcji przemysłowej pozostającej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju; poprawa regulacji sektora finansowego; ochrona własności intelektualnej);
 • rozwój ludzki i społeczny (rozbudowa wydajności administracji publicznej w celu wyrównania do poziomu europejskiego; szkolenie zawodowe i techniczne; badania i rozwój – programy wymiany akademickiej, stypendia, partnerstwo, współpraca w naukach stosowanych itp.; zdrowie – modernizacja szpitali, reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych itp.; współpraca bliźniacza pomiędzy miastami i gminami; wspieranie międzynarodowych inicjatyw rozwoju).

Planowany termin uruchomienia środków w ramach Mechanizmu Szwajcarskiego to rok 2008.

 

 
 
 
 
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test