Aktualności
Szkolenia
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: URBAN II ::

 

URBAN II to inicjatywa wspólnotowa, czyli program pomocy bezzwrotnej ze strony Unii Europejskiej dla określonych jednostek. W tym programie władze lokalne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorcy składają projekty związane z rewitalizacją gospodarczą i społeczną miast Unii Europejskiej liczących przynajmniej 100 000 mieszkańców.
Strefy miejskie ubiegające się o pomoc z programu URBAN II muszą spełniać co najmniej trzy warunki z niżej wymienionych:
wysoka stopa bezrobocia

 • mała aktywność ekonomiczna wysoki stopień biedy,
 • konieczność rekonwersji wynikającej z trudności ekonomicznych i socjalnych,
 • duża liczba imigrantów, mniejszości etnicznych,
 • niska stopa edukacji,
 • wysoka przestępczość,
 • zdegradowane środowisko

Program jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Za pośrednictwem tej inicjatywy wspólnotowej realizowane są następujące zadania:

 • renowacja budynków (celem tu jest tworzenie możliwości zatrudnienia, integracja społeczności lokalnej i poprawa poziomu życia na obszarach miejskich z poszanowaniem zasad ochrony środowiska),
 • inicjatywy lokalne tworzenia miejsc pracy związanych z kulturą, usługami dla ludności oraz ochroną środowiska (dodatkowo celem jest zapewnienie równego dostępu do miejsc pracy),
 • wprowadzanie programów edukacyjnych i szkoleń zawodowych dla ludzi odrzuconych i defaworyzowanych przez społeczeństwo,
 • rozwój przyjaznych dla środowiska sieci komunikacji miejskiej,
 • wdrażanie systemów zarządzania energią pozwalających na efektywniejsze jej wykorzystanie,
 • promowanie wykorzystanie technologii internetowych w życiu gospodarczym, społecznym i ochronie środowiska.

Dodatkowo programy wspierane przez URBAN II mają uwzględniać wymianę informacji i dzielenie się doświadczeniami na temat rewitalizacji terenów miejskich.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test