Aktualności
Szkolenia
RODO
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy

 

Inwestycje
Szkolenia


:: AKTUALNOŚCI ::

 
 
Szkolenia z różnych zakresów dofinansowane z POKL
 

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2016 r. (woj. mazowieckie)

:: POBIERZ ZAŁĄCZNIK ::

21.03.2016
 
 

MAZOWIECKIE - Zaktualizowany na dzień 28 stycznia 2015 r. harmonogram ogłaszania konkursów/naborów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 r.

Szanowni Projektodawcy,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż dokonała aktualizacji Harmonogramu ogłaszania konkursów/naborów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 r. W związku z powyższym Beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach projektu systemowego 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” prosimy o zapoznanie się z poniższym Harmonogramem ogłaszania konkursów/naborów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 r.

:: Pobierz załącznik ::

29.01.2015
 

ŁÓDZKIE - Program regionalny dla Łódzkiego na lata 2014-2020 zatwierdzony

Zgodnie z zapowiedzią, pod koniec grudnia ubiegłego roku, Komisja Europejska zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na wspieranie przedsiębiorczości w regionie łódzkim zakłada się przekazanie 476,46 mln euro, czyli ponad 21% całego budżetu RPO WŁ 2014-2020. Cel ten będzie realizowany przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach I osi priorytetowej: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz II osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Fundusze planuje się przeznaczyć na: unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej, zwiększenie wykorzystania B+R w przedsiębiorstwach, wsparcie powstających i rozwój istniejących firm, promocję działalności gospodarczej oraz poprawę współpracy przedsiębiorstw. Pomoc skierowana będzie, podobnie jak w poprzedniej perspektywie, głównie do sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, uczelni i jednostek naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie trwają prace nad dokumentami, składającymi się na system realizacji RPO, aby jak najszybciej rozpocząć realizację programu.

19.01.2015
 

PROJEKT RPO WM 2014-2020 wprowadzony do systemu SFC

Szanowni Państwo,
Podajemy do publicznej wiadomości zaktualizowany na dzień 9 grudnia br., projekt RPO WM 2014-2020 uwzględniający wszystkie uwagi KE jakie w przeciągu ostatniego 3 miesięcznego okresu negocjacji zostały zgłoszone do Programu.
Tym samym pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 9 grudnia br., RPO WM 2014-2020 zostało zamieszczone w systemie informatycznym SFC, a następnie zostanie jeszcze poddane ewaluacji ze strony KE, w wyniku której mogą nastąpić kolejne aktualizacje Programu.

:: Pobierz załącznik ::

10.12.2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test